Recepció d’originals fins el 27 d’abril / narrativadelcentenario@pce.es

 

Amb l’objectiu d’agermanar de nou una sang que mai no s’hauria d’haver dividit —la sang de les lletres amb la de la defensa dels pobles, com abans que el comerç provoqués un divorci entre la literatura i la dignitat social pel pagament de les seves trenta monedes—, amb aquest certamen pretenem promoure el benestar de la classe treballadora; la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit polític, social i econòmic; fomentar l’educació ambiental; fomentar la responsabilitat ecològica; impulsar el repartiment més igualitari de la riquesa; donar a conèixer la història dels moviments socials; reivindicar el paper de la cultura en la recerca de la felicitat. En resum, donar visibilitat a autors i autores compromeses que segueixin creient, com nosaltres, que la ploma és, va ser i serà sempre més forta, però sobretot més necessària, que qualsevol espasa.

 

BASES:

S’estableixen dos concursos paral·lels: un de Sènior, per a majors de 18 anys, i un de Júnior, per a menors d’edat. Estan subjectes a les normes següents:

 • Poden presentar-se fins a un màxim de tres relats per persona, escrits en qualsevol de les llengües de l’estat, sempre que siguin inèdits i no hagin estat publicats ni premiats en cap altre certamen literari.
 • Les persones participants poden tenir qualsevol nacionalitat. Les persones majors de 18 anys concursaran a l’edició sènior, mentre que les menors ho faran a l’edició júnior. Aquestes últimes hauran d’adjuntar un consentiment per escrit del seu tutor o tutora legal a la direcció de correu electrònic que indiquem més endavant.
 • La temàtica haurà d’al·ludir, de forma directa o indirecta, a almenys un dels valors de la democràcia, de la justícia social i dels drets i les llibertats següents: el benestar de la classe treballadora; la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit polític, social i econòmic; el foment de l’educació ambiental i la responsabilitat ecològica; el repartiment igualitari de la riquesa; la història dels moviments socials; o la reivindicació del paper de la cultura en la recerca de la felicitat.
 • L’extensió dels relats serà d’un mínim de dues pàgines i d’un màxim de sis, en format DIN A4, en Times New Roman de 12 punts, amb marges superior i inferior de 2,5 cm, amb marges esquerre i dret de 3 cm, text justificat, i amb interlineat d’1,5. Els originals es presentaran paginats, encapçalats per una pàgina que inclogui el títol i el lema o pseudònim de l’autor o autora, sense cap altra informació. Aquesta pàgina no computarà per a l’extensió màxima o mínima establerta.
 • Els manuscrits s’enviaran exclusivament per correu electrònic a la direcció narrativadelcentenario@pce.es en format ODT, Word, Apache o PDF (tot i que l’organització agraeix l’ús de software lliure). A l’assumpte caldrà indicar: “Concurso de Relato Corto: La Narrativa del Centenario”. Cada concursant haurà d’enviar dos arxius per al concurs sènior, i tres si participa a l’edició júnior:
 1. Un arxiu amb el text. El nom de l’arxiu ha de ser el pseudònim escollit per l’autor o autora.
 2. Un arxiu on constin el nom complet, la nacionalitat, la direcció postal, el document d’identitat escanejat, la direcció de correu electrònic i un telèfon de contacte. El nom d’aquest arxiu ha de ser “Plica”, seguit pel pseudònim de l’autor o autora. El tractament de les dades es farà d’acord amb l’actual Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.
 3. Només per a l’edició júnior: document d’autorització signat i escanejat pel pare, la mare o el tutor o tutora legal, on consti el número de DNI i l’acceptació d’aquestes bases, amb una data anterior a la finalització del termini de recepció.
 • El termini de recepció d’originals començarà quan es facin publiques aquestes bases, i finalitzarà el 27 d’abril de 2021.
 • El veredicte del jurat es s’anunciarà de manera pública abans del 20 de juliol de 2021, així com de forma individual a cadascuna de les persones guanyadores.

 

S’ESTABLEIXEN LES RECOMPENSES SEGÜENTS:

 1. Per a l’edició sènior:
  • Un primer premique consisteix en la publicació del relat guanyador al diari Mundo Obrero, amb tirada a tot l’estat espanyol.
  • Una quantitat en metàl·lic de 400 euros.
  • La publicació del relat, etiquetat com a PREMIAT en la seva categoria,a l’editorial Atrapasueños, en una edició tant en paper com en format electrònic, junt amb els 13 millors textos participants a la categoria, que seran etiquetats com a FINALISTES.
  • Lagravació del relat en format audiollibre per part d’actors professionals.
  • Les regalies legislades per a tal propòsit al text refós publicat al Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 d’abril.
 2. Per a l’edició júnior:
  • Un primer premi que consisteix en la publicació del relat guanyador al diari Mundo Obrero, amb tirada a tot l’estat espanyol.
  • La publicació del relat, etiquetat com a PREMIAT en la seva categoria, en una edició tant en paper com en format electrònic, junt amb els 13 millors textos participants a la categoria, que seran etiquetats com a FINALISTES.
  • La gravació del relat en format audiollibre per part d’actors professionals.
  • Les regalies legislades per a tal propòsit al text refós publicat al Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 d’abril.

Els26 finalistes de les dues edicions, tant sènior com júnior, que no aconsegueixin el primer premi rebran com a recompensa per la seva participació la publicació dels seus relats amb l’etiqueta de FINALISTES, tant en paper com en format electrònic, així com les regalies legislades per a tal propòsit al text refós publicat al Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 d’abril.

Els textos seleccionats a l’obra no podran ser publicats en cap altre mitjà o suport durant un període de dotze (12) mesos després de la presentació de la primera edició del volum que recopilarà els textos finalistes.

El PCE es reserva el dret d’utilitzar com cregui convenient els textos seleccionats pel jurat. En qualsevol cas, el seu ús sempre es farà amb finalitats no lucratives i, en tot cas, especificant el nom de l’autor o autora en els termes que determina la legislació vigent.

 

BAREMACIÓ

Els dos jurats, un per a l’edició sènior i un altre per a l’edició júnior, estaran conformats en cada cas per 5 o 7 membres, segons les necessitats de l’organització del certamen. Amb una demostrable trajectòria artística o docent, establiran els textos finalistes i el vencedor del certamen en funció del barem següent:

 1. 10 punts a repartir entre els apartats següents:
  • Missatge principal:de 0 a 2 punts.Tindrà en compte la presència d’un missatge directament associat a la temàtica de la present convocatòria i la claredat en l’exposició del missatge en qüestió des del punt de vista del lector.
  • Estructura interna: de 0 a 1,5 punts. Valorarà el patró lògic, la successió dels esdeveniments, l’ús de connectors textuals y el tancament de la proposta literària.
  • Lèxic: de 0 a 1,5 punts. Es valorarà la capacitat de generar ficció i imatges a través de les paraules.
  • Fluïdesa i ritme: de 0 a 1,5 punts. Es valorarà l’ús correcte de les connexions temporals i espacials (cronòtops) i la utilització adequada de qualsevol de les figures rítmiques recollides a la RAE o al DIEC.
  • Correcció: de 0 a 1,5 punts. Es valorarà la construcció formal del text, l’ortografia, els usos gramaticals, la conformació correcta dels paràgrafs, l’ús de majúscules i l’ús correcte de la puntuació.
  • Originalitat: de 0 a 2 punts. Es valorarà la innovació de la forma i el fons en el marc de la tradició del relat curt.

 

Madrid, a 2 de març de 2021

Leave a Comment