Realitzem aquesta Conferencia Nacional en un moment de canvis polítics, que han fet que haguem d’actualitzar la nostra política d’aliances, i concretar la nostra estratègia política respecte al procés de la construcció d’ Els Comuns.

També ens ha de servir per visualitzar l’acció política del PSUC viu com a projecte polític que aposta per la unitat de l’esquerra alternativa sobre la base d’un programa polític, amb l’horitzó del Pol Alternatiu, com la nostra aposta estratègica en aquest àmbit.

Com dèiem al nostre XVè Congrés, el PSUC sap el que significa posar la unitat de l’esquerra per sobre de qualsevol altre plantejament, deixant clara la nostra passió per la unitat de la classe treballadora, de les forces de la cultura, de la joventut, de les dones i dels sectors populars els quals seran els pilars necessaris en la construcció de l’alternativa a l’actual sistema capitalista.

Com a conclusió dels debats d’aquesta Conferència Nacional, proposem la participació plena i activa del PSUC viu i dels seus militants i simpatitzants en el nou projecte polític Els Comuns. Participació tant individual, com col·lectiva del conjunt del PSUC viu. El nou espai polític ve a complir la funció que en els nostres programes i documents hem anat definint com el Pol Alternatiu. En aquest sentit volem que desenvolupi i apliqui moltes de les nostres propostes programàtiques perquè podem dir que estem a l’inici de la construcció d’un projecte col·lectiu pels propers anys que ha de trobar la seva concreció en moltes de les lluites que caldrà entroncar en aquesta complexa etapa. El Nou Espai Polític ens planteja reptes de com treballar com a partit i en quina perspectiva a llarg terme. Però no esgota, ni pot esgotar en un futur immediat el projecte que els i les comunistes volem aportar a la societat catalana.

La continuïtat amb la lluita històrica dels i les comunistes del nostre país, el disseny de l’alternativa a llarg terme a la societat capitalista van mes enllà dels possibles objectius i mitjans d’ Els Comuns. Hem de lluitar individualment i col·lectiva perquè els encarnin però és prudent pensar que així com el sindicalisme  no pot substituir l’acció política del Partit, tampoc els Comuns s’han de confondre amb el partit marxista revolucionari d’arrel leninista, nacional i de classe, laic, republicà, feminista, antipatriarcal, pacifista, solidari i internacionalista que ha esdevingut el nostre Partit des de la seva fundació.

En els diferents congressos del PSUC hem anat fent aportacions cap un partit més obert a la societat, amb mecanismes de més participació, capaç d’introduir l’anàlisi dels nous problemes, des de la crisi energètica i climàtica, la precarietat al món del treball, i de dotar-se d’una nova reflexió sobre l’articulació federal de l’Estat, fins a veure la ineficàcia i injustícia de la Unió Europea, ja des de la nostra crítica a Maastricht i a la Constitució europea.

En el camí per ser l’eina útil per la revolució, hem de replantejar-nos temes que potser no calia fer fins ara, per situar-nos en el centre de la reflexió, però també acció política autònoma. Tenim present que ni Els Comuns, ni EUiA, esgoten la nostra política. Volem que Els Comuns vagin  més enllà d’una plataforma electoral, i ha de tenir processos d’elaboració i acció propis amb la participació individual dels i les nostres militants, però el PSUC viu continua essent necessari com a partit autònom de la classe obrera i de les forces populars precisament entre altres coses per construir un espai amb una voluntat transformadora des d’una perspectiva ampla d’esquerres.

Són les nostres conclusions d’avant d’aquest important moment polític, que aportarem a Els Comuns participant en la construcció programàtica i organitzativa, amb la voluntat de treballar i d’aconseguir consensos amples sobre diferents línies d’actuació:

  1. La construcció d’un pol federalista, buscant el màxim de complicitats per la constitució d’un espai federal a Catalunya que es converteixi en un referent polític, alhora d’aglutinar a tots els sectors de la societat catalana que defensen el projecte d’una Espanya federal, reivindicació històrica de les esquerres i projecte compartit amb el nostre partit germà, el PCE, en el marc de que només l’horitzó d’un federalisme republicà, plurinacional i solidari, es capaç de reconèixer les diferències i de tractar-les com un bé comú.
  1. L’àmbit del món del treball i l’acció sindical, reafirmant que la classe treballadora deu ser el principal protagonista del procés de lluita per la construcció d’una alternativa, i on el sindicalisme de classe té un paper fonamental, tant a les nostres CC.OO. com als altres sindicats de classe.
  1. La lluita feminista, plantejant la necessitat de les aliances amb els i les feministes que comparteixin les nostres posicions contra el patriarcat, com l’abolició de la prostitució, el rebuig als úters de lloguer i a la imposició de la custodia compartida, i la lluita per un treball i sous dignes per a les dones.
  1. La lluita per la pau i la solidaritat, com a pilars del nostre internacionalisme, amb el conjunt de pobles oprimits per l’imperialisme, i que cada dia defensen la seva sobirania front les ingerències externes, com son els pobles amics de Cuba, Veneçuela, Sàhara o Palestina.

Finalment, hem de reiterar el nostre compromís amb la reconstrucció i enfortiment del PSUC, amb la visió de construir un Partit amb més capacitat d’anàlisi, de proposta i d’acció política. Un Partit més fort, i amb mes militància d’homes i dones. Un Partit, hereu de les millors tradicions del PSUC, defensant la màxima unitat de les forces d’esquerres, dels moviments socials i dels sindicats de classe, per disputar l’hegemonia a la classe dominant, i avançar cap al socialisme i el comunisme.

Com dèiem al nostre XVè Congrés, seguim lluitant per una Catalunya Obrera, Popular i Solidària, i per la República Federal Perquè venim de lluny i anem mes lluny encara!

Visca el PSUC!


Resolución General de la Conferencia Nacional del PSUC viu

“Nuevos retos, nuevas oportunidades, confluencia para ganar”

Realizamos esta Conferencia Nacional en un momento de cambios políticos, que han hecho que tengamos que actualizar nuestra política de alianzas, y concretar nuestra estrategia política respecto al proceso de la construcción de Els Comuns.

También nos tiene que servir para visualizar la acción política del PSUC viu como proyecto político que apuesta por la unidad de la izquierda alternativa en base a un programa político, con el horizonte del Polo Alternativo, como nuestra apuesta estratégica en este ámbito.

Como decíamos a nuestro XV Congreso, el PSUC sabe lo que significa poner la unidad de la izquierda por encima de cualquier otro planteamiento, dejando clara nuestra pasión por la unidad de la clase trabajadora, de las fuerzas de la cultura, de la juventud, de las mujeres y de los sectores populares, los cuales serán los pilares necesarios en la construcción de la alternativa al actual sistema capitalista.

Como conclusión de los debates de esta Conferencia Nacional, proponemos la participación plena y activa del PSUC viu y de sus militantes y simpatizantes en el nuevo proyecto político Els Comuns. Participación tanto individual, como colectiva del conjunto del PSUC viu. El nuevo espacio político viene a cumplir la función que en nuestros programas y documentos hemos ido definiendo como el Polo Alternativo. En este sentido queremos que desarrolle y aplique muchas de nuestras propuestas programáticas porque podemos decir que estamos en el inicio de la construcción de un proyecto colectivo para los próximos años que tiene que encontrar su concreción en muchas de las luchas que habrá que entroncar en esta compleja etapa. El Nuevo Espacio Político nos plantea retos de cómo trabajar como partido y en qué perspectiva a largo plazo. Pero no agota, ni puede agotar en un futuro inmediato el proyecto que los y las comunistas queremos aportar a la sociedad catalana.

La continuidad con la lucha histórica de los y las comunistas de nuestro país, el diseño de la alternativa a largo plazo a la sociedad capitalista va más allá de los posibles objetivos y medios de Els Comuns. Tenemos que luchar individual y colectivamente para que los encarnen, pero es prudente pensar que así como el sindicalismo no puede sustituir la acción política del Partido, tampoco Els Comuns se tiene que confundir con el partido marxista revolucionario de raíz leninista, nacional y de clase, laico, republicano, feminista, antipatriarcal, pacifista, solidario y internacionalista que ha llegado a ser nuestro Partido desde su fundación.

En los diferentes congresos del PSUC hemos ido haciendo aportaciones hacía un partido más abierto a la sociedad, con mecanismos de más participación, capaz de introducir el análisis de los nuevos problemas, desde la crisis energética y climática, la precariedad al mundo del trabajo, y de dotarse de una nueva reflexión sobre la articulación federal del Estado, hasta ver la ineficacia e injusticia de la Unión Europea, ya desde nuestra crítica en Maastricht y a la Constitución Europea.

En el camino para ser la herramienta útil para la revolución, tenemos que replantearnos temas que quizás no había que hacer hasta ahora, para situarnos en el centro de la reflexión, pero también de la acción política autónoma. Tenemos presente que ni Els Comuns, ni EUiA, agotan nuestra política. Queremos que Els Comuns vayan más allá de una plataforma electoral, y tiene que tener procesos de elaboración y acción propios con la participación individual de nuestros/as militantes, pero el PSUC viu continúa siendo necesario como partido autónomo de la clase obrera y de las fuerzas populares precisamente entre otras cosas para construir un espacio con una voluntad transformadora desde una perspectiva amplia de izquierdas.

Son nuestras conclusiones ante este importante momento político, que aportaremos a Els Comuns participando en la construcción programática y organizativa, con la voluntad de trabajar y de conseguir consensos amplios sobre diferentes líneas de actuación:

  1. La construcción de un polo federalista, buscando el máximo de complicidades para la constitución de un espacio federal en Catalunya que se convierta en un referente político, a la vez de aglutinar a todos los sectores de la sociedad catalana que defienden el proyecto de una España federal, reivindicación histórica de las izquierdas y proyecto compartido con nuestro partido hermano, el PCE, en el marco de que sólo el horizonte de un federalismo republicano, plurinacional y solidario, se capaz de reconocer las diferencias y de tratarlas como un bien común.
  1. El ámbito del mundo del trabajo y la acción sindical, reafirmando que la clase trabajadora debe de ser el principal protagonista del proceso de lucha por la construcción de una alternativa, y donde el sindicalismo de clase tiene un papel fundamental, tanto en nuestras CC.OO. como en los otros sindicatos de clase.
  1. La lucha feminista, planteando la necesidad de las alianzas con los y las feministas que compartan nuestras posiciones contra el patriarcado, como la abolición de la prostitución, el rechazo a los úteros de alquiler y a la imposición de la custodia compartida, y la lucha por un trabajo y sueldos dignos para las mujeres.
  1. La lucha por la paz y la solidaridad, como pilares de nuestro internacionalismo, con el conjunto de pueblos oprimidos por el imperialismo, y que cada día defienden su soberanía frente las injerencias externas, como son los pueblos amigos de Cuba, Venezuela, Sahara o Palestina.

Finalmente, tenemos que reiterar nuestro compromiso con la reconstrucción y fortalecimiento del PSUC, con la visión de construir un Partido con más capacidad de análisis, de propuesta y de acción política. Un Partido más fuerte, y con mas militancia de hombres y mujeres. Un Partido, heredero de las mejores tradiciones del PSUC, defendiendo la máxima unidad de las fuerzas de izquierdas, de los movimientos sociales y de los sindicatos de clase, para disputar la hegemonía a la clase dominante, y avanzar hacia el socialismo y el comunismo.

Como decíamos en nuestro XV Congreso, seguimos luchando por una Catalunya Obrera, Popular y Solidaria, y por la República Federal. Porque venimos de lejos y vamos aún más lejos!

Viva el PSUC!

 

Leave a Comment